W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , ustawodawca wprowadził pakiet instrumentów wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej zwanych tarczą  antykryzysową.

 

O wybraną formę wsparcia można ubiegać się w Powiatowych Urzędach Pracy, Wojewódzkich Urzędach Pracy lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu można składać wnioski o:

- jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców - nabór uruchomiono w dniu 01.04.2020r.

Do dnia 21.04.2020 r. zarejestrowano 731 wniosków. Wnioski, które wpłynęły, ale nie zostały rozpakowane - 50 (należy przyjąć, że na dzień 21.04.2020r. złożono 781 wniosków). W związku ze złożonymi wnioskami 188 przedsiębiorców otrzymało środki finansowe w kwocie 5.000 zł. co daje łącznie 940 000 zł., oraz 1 przedsiębiorca otrzymał wypłatę w kwocie 4 800 zł (łączna kwota wypłaconych środków – 944 800 zł).

- dofinansowanie przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracownika w przypadku spadku obrotów gospodarczych - nabór uruchomiono w dniu 01.04.2020 r.
i będzie trwał do 28.04.2020 r.

Do dnia 21.04.2020 r. zarejestrowano 69 wniosków, jak również podpisano i wypłacono 8 przedsiębiorcom 1 transzę dofinansowania.

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne u mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadków obrotów gospodarczych – nabór uruchomiono w dniu 10.04.2020 r. i będzie trwał do 24.04.2020 r.

Do dnia 20.04.2020 r. zarejestrowano 57 wniosków. Dokonano weryfikacji wniosków, które wpłynęły – 31 wniosków było niekompletnych bądź źle wypełnionych. Z uwagi na fakt, że są to wnioski składane elektronicznie za pomocą generatora wniosków nie ma możliwości ich uzupełnienia lub poprawienia, trzeba złożyć nowy wniosek. Nie dokonano żadnych wypłat, gdyż płatności będą z dołu tzn. za kwiecień płatność w maju .

- dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 - nabór uruchomiono w dniu 01.04.2020 r. i będzie trwał do 30.04.2020 r.

 Do dnia 21.04.2020r. nie złożono żadnego wniosku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu https://zamosc.praca.gov.pl/
oraz pod numerami telefonu: 692 403 759; 84 638 33 64; 84 638 33 66