Zamość – inwestuj z nami!

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na terenie Miasta Zamość ulokować swoją działalność mogą liczyć na ulgi i preferencje podatkowe a także wsparcie w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji, pozyskiwaniem i szkoleniem kadr.

Władze Miasta Zamość i szefowie zespołu zarządzającego na terenach Podstrefy Zamość mają świadomość, że strefa podnosi atrakcyjność inwestycyjną miasta i daje mu perspektywę rozwoju. Życzliwość władz lokalnych znajduje swój wyraz w szybkim podejmowaniu decyzji, tworzeniu przyjaznego klimatu i wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom inwestorów.

Procedura zakupu

Sprawami związanymi z informacją i promocją gospodarczą miasta, inwestycjami w Podstrefie Zamość jak i poza nią zajmuje się Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość.
Zakres wsparcia:
1. Udzielanie kompleksowej informacji na temat:

 • potencjału gospodarczego miasta
 • zasad prowadzenia działalności gospodarczej
 • oferty inwestycyjnej miasta, dostępności terenów i wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji zgodnej z oczekiwaniami inwestora oraz partnerów i pracodawców
 • zachęt inwestycyjnych i preferencji podatkowych
 • możliwości inwestycyjnych miasta w tym ofert terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów

2. Opieka pracownika na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu
3. Wsparcie w kontaktach z lokalną administracją oraz instytucjami otoczenia biznesu
4. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji
5. Oferuje opiekę poinwestycyjną dla firm (wspiera także firmy które już działają na terenie gminy)

Każdy Inwestor otrzyma osobistego "Projekt Managera", który będzie mu pomagał na każdym etapie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

Zamojska Strefa Aktywności Gospodarczej

Przedsiębiorcom poszukującym dogodnej lokalizacji dla działań biznesowych Zamość oferuje ponad 20 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych w ramach Podstrefy Zamość oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Dynamiczny rozwój podstrefy jest efektem proinwestycyjnej polityki miasta, stawiającej na promocję gospodarczą i stwarzającej dla napływającego kapitału atrakcyjne warunki funkcjonowania. Co istotne, administracja samorządowa skraca do minimum procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę, stosuje zwolnienia z podatków lokalnych.

POZIOM LOKALNY

Na mocy Uchwały nr V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2015r. „w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC - Podstrefa Zamość oraz Zamojskiej Strefy”  udziela się przedsiębiorcom pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC- Podstrefa Zamość oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, na których zrealizowano nową inwestycję o równowartości co najmniej 100 tys. euro i utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, przez okres:

 • 12 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
 • 24 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
 • 36 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy,
 • 48 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy.

Drugą formą wsparcia lokalnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie Miasta Zamość poza Zamojską Strefą Aktywności Gospodarczej i Podstrefą Zamość  jest zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta  Zamość.

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu  oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców w celu pozyskiwania i kształcenia kadr m.in.:

 • Pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,
 • Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy
 • inne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul.Plac Wolności 1 22-400 Zamość, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (84) 63 83-331; http://zamosc.praca.gov.pl/

Tereny inwestycyjne

POZIOM REGIONALNY

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 30 czerwca 2018 r. działa Polska Strefa Inwestycji. O ulgę podatkową i preferencyjne warunki może wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym wykonywanie zadań określonych w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji w tym wydawanie decyzji o wsparciu dla inwestycji zlokalizowanej w mieście Zamość leży we właściwości zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

Przedsiębiorcy mogą w myśl nowych przepisów na terenie całej Polski korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref.

Pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego:

  • najwyższy dopuszczalny w UE pułap intensywności pomocy publicznej do 70% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego. Wysokość pomocy jest zależna od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa,
  • system zwolnień podatkowych i zachęt zgodny z prawodawstwem UE,
  • możliwość łączenia pomocy publicznej uzyskanej w SSE ze środkami z funduszy unijnych.

Pomoc publiczna stanowi pomoc regionalną udzielaną przedsiębiorcy z tytułu:

   • kosztów nowej inwestycji,
   • tworzenia nowych miejsc pracy.

Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach regionalnej pomocy publicznej otrzymane z innych źródeł podlegają kumulacji. Podstawą korzystania ze zwolnień podatkowych jest decyzja o wsparciu udzielana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Na stronie www.strefainwestycji.arp.pl dostępny jest „kwalifikator” pomocy publicznej , który pozwoli na wstępną weryfikację Państwa planów inwestycyjnych:

Uzyskanie ulgi podatkowej będzie możliwe po spełnieniu dwóch warunków:

    - kryteriów ilościowych - kryteriów jakościowych

Kryteria są szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji)

ulga podatkowa ARP

    Źródło:

http://www.strefainwestycji.arp.pl

Więcej informacji http://www.strefainwestycji.arp.pl

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy współpracy z samorządami wspiera inicjatywy sprzyjające aktywności gospodarczej i wzrostowi konkurencyjności gospodarki regionu.

Biznes Lubelskie

Lubelskie Centrum Obsługi Inwestora - COI Lubelskie zajmuje się wsparciem dla przedsiębiorców na poziomie regionalnym. http://invest.lubelskie.pl/pl

To inicjatywa Samorządu Województwa Lubelskiego, której celem jest wzmocnienie współpracy na rzecz obsługi eksporterów i inwestorów.

ZAKRES WSPARCIA DLA INWESTORÓW

1. Przygotowanie kompleksowych, sprawdzonych i aktualnych informacji gospodarczych o regionie: 

    • potencjał i bieżąca sytuacja gospodarcza;
    • zasady prowadzenia działalności gospodarczej;
    • instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości;
    • zachęty inwestycyjne oferowane na poziomie regionu i kraju, oraz instytucje właściwe dla poszczególnych instrumentów,
    • pomoc publiczna;
    • lokalizacje inwestycyjne – tereny inwestycyjne, strefy inwestycyjne;
    • podmioty z regionu poszukujące inwestora,
    • potencjalni poddostawcy wg sektorów.

2. Przygotowanie i obsługa misji gospodarczo-inwestycyjnej z/do regionu. 3. Opieka „Pilota Inwestycyjnego” podczas całego procesu inwestycyjnego.
4. Promocja za granicą oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego
5. Przygotowanie i prowadzenie aktualnych baz terenów inwestycyjnych.
6. Pomoc w kontaktach z administracją lokalną i instytucjami otoczenia biznesu.
7. Inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającym rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora.
8. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Jest to jeden z 16 Programów Regionalnych umożliwiający pozyskanie dofinansowania między innymi d działań prowadzonych przez przedsiębiorców.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wykonuje zadania związane z realizacją powierzonych jej Priorytetów Inwestycyjnych (PI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Informacje dotyczące Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Lubelskiego 2014-2020 można uzyskać pod adresem: https://rpo.lubelskie.pl/

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z następujących działań RPO WL 2014-2020:

Działanie 1.2 Badania celowe

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach,

Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań,

Działanie 1.5 Bon na patent,

Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe,

Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe,

Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku,

Działanie 3.5 Bon na doradztwo,

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach,

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Jeśli chcesz zapytać o to, w jaki sposób uzyskać wsparcie na realizację projektu:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu Partyzantów 94 22-400 Zamość

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny pracy: pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Telefony do konsultantów

tel. 84 638 02 67 tel. 514-923-981

POZIOM KRAJOWY

Polski Fundusz Rozwoju

Obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Jego celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. PFR działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Częścią Grupy PFR jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu

PAIiH pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają.

W celu jak najlepszej obsługi inwestorów stworzono sieć Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - COI w całej Polsce, które mają na celu poprawienie jakości usług regionów dla inwestorów, a także zapewnienie dostępu do informacji takich jak najnowsze oferty inwestycyjne i regionalne dane mikroekonomiczne. Celem COI jest ułatwianie kontaktów pomiędzy inwestorem a władzami lokalnymi.

Lubelskie Centrum Obsługi Inwestora - COI Lubelskie zajmuje się wsparciem dla przedsiębiorców na poziomie regionalnym. http://invest.lubelskie.pl/pl

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu http://www.paih.gov.pl

Pakiet dla miast średnich

Ministerstwo Rozwoju podało informację o dostępności harmonogramu naborów planowanych do realizacji w 2019 roku, z których będą mogły skorzystać średnie miasta zidentyfikowane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czyli te powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej 15 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów, z wyłączeniem miast wojewódzkich - obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. 

Nabory dotyczą programów: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Harmonogram konkursów:

https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/planowane-nabory-dedykowane-dla-miast-srednich-w-2019-roku/

Wszelkie informacje dotyczące uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce znajdują się na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w zakładce: prawo
http://www.paih.gov.pl/prawo