Andrzej Wnuk Prezydent Zamościa

Szanowni Państwo,

Sukcesy w realizacji wielkich projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych stawia Zamość w gronie liderów wśród miast pozycjonujących swój rozwój w nowoczesnych sektorach gospodarki oraz w turystyce. To miasto gotowe na nowych mieszkańców, z rozwiniętą infrastrukturą, konsekwentnie stwarzające efektywne warunki dla działań inwestycyjnych firm lokalnych i kapitału zewnętrznego.

Przedsiębiorcom poszukującym dogodnej lokalizacji dla działań biznesowych Zamość oferuje ponad 40 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych w ramach Podstrefy Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Dynamiczny rozwój podstrefy jest efektem proinwestycyjnej polityki miasta, stawiającej na promocję gospodarczą i stwarzającej dla napływającego kapitału atrakcyjne warunki funkcjonowania. Co istotne, administracja samorządowa skraca do minimum procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę, stosuje zwolnienia z podatków lokalnych.

Wartym podkreślenia jest fakt, że region należy do jednego z najważniejszych i największych obszarów rolniczych kraju, z silnie rozwiniętym przemysłem oraz zapleczem naukowo-badawcze w sektorze rolno-spożywczym.

Dzięki warunkom stworzonym w podstrefie Zamość, przedsiębiorstwa mogą liczyć na wykwalifikowanych specjalistów, konkurencyjne koszty siły roboczej, przyjazne otoczenie biznesu oraz liczne zachęty inwestycyjne.

Podstrefa Zamość to szansa na dynamiczny rozwój dla ambitnych, otwartych na innowacje przedsiębiorstw.

Zapraszam do Zamościa, miasta idealnego do inwestowania!

Andrzej Wnuk
Prezydent Miasta Zamość

Dane statystyczne, np. ludność, powierzchnia

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2015 r. Miasto Zamość zamieszkiwało 64 746 osób oraz 22 595 osób na terenie gminy Zamość (26% ogółu ludności obu obszarów).

Zamość zajmuje obszar: 30,3 km2 i podzielone jest na 16 dzielnic o statusie osiedli stanowiących jednostki pomocnicze Miasta.

Populacja64 746 osób
Przyrost naturalny na 1000 ludności0,6
Stopa bezrobocia12,3%
Ludność w % ogółu ludności w wieku produkcyjnym64,2
Udział bezrobotnych zarejestrowanych poniżej 25 roku życia w liczbie bezrobotnych ogółem12,6%
Liczba uczelni wyższych3
Ilość studentów2898
Licea6
Technika5
Szkoły zawodowe4

Dane obejmują 2015 rok.

W skład powiatu zamojskiego wchodzi 12 gmin wiejskich i 3 miejsko-wiejskich.

Charakterystyka Zamościa

POTENCJAŁ ZAMOŚCIA – POTENCJAŁ LUBELSZCZYZNY

Ponad 400 lat temu kanclerz Jan Zamoyski zbudował Zamość – MIASTO IDEALNE. Idealne nie tylko ze względu na formę architektoniczną. Zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Morando, zlokalizowane zostało w centrum ówczesnej Rzeczpospolitej, na przecięciu szlaków handlowych, otwarte na kupców i mieszczan z całej Europy.

Dziś Zamość jest turystyczną atrakcją, lokalnym centrum handlowym, miastem przyjaznym dla mieszkańców, bezpiecznym, z rozwiniętą ofertą kulturalną oraz otwartym na różne formy przedsiębiorczości.

4 powody aby wybrać Zamość:

1. POŁOŻENIE

 • Bliskość granicy z Ukrainą, wschodniej granicy Unii Europejskiej, Port Lotniczy Lublin w Świdniku a także dostęp do szerokiego toru PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej czyni tereny bardziej atrakcyjnymi

2. LUDZIE

 • 65 000 mieszkańców, korzystna struktura wiekowa - przewaga ludności w wieku produkcyjnym
 • Duży kapitał społeczny rozwijany w oparciu o miejscowe uczelnie wyższe i szkoły zawodowe
 • Wykwalifikowana kadra pracownicza

3. GOSPODARKA

 • Region o praktycznie nieograniczonych możliwościach jeżeli chodzi o  przetwórstwo spożywcze i przemysł drzewny
 • Korzystne warunki klimatyczne dla pozyskiwania „zielonej” energii
 • Preferencyjne warunki inwestowania

4. TURYSTYKA

 • Rosnąca wartość miasta jako marki turystycznej
 • Miasto o unikalnych walorach historycznych i architektonicznych – UNESCO

Lokalizacja i dostępność transportowa

Przez Zamość biegną ważne szlaki komunikacyjne:

 • droga ekspresowa S-17, która umożliwia szybki i dogodny dojazd do Warszawy
 • droga krajowa DK-74, łącząca się z autostradą A4
 • Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS) łącząca Górny Śląsk z ukraińskim i rosyjskim systemem kolejowym.
 • W odległości 60 km od Zamościa znajdują się polsko- ukraińskie przejścia graniczne: Hrebenne i 70 km Zosin
 • 89 km dzieli Zamość od Portu Lotniczego Lublin w Świdniku k. Lublina. Dzięki połączeniom np. do Monachium  region zyskał bezpośrednie połączenie do ponad 100 miast w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Przez Zamość przebiegają dwie drogi krajowe:

 • 17 E372 na trasie: Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lub. – Hrebenne (przejście graniczne) i dalej do Lwowa, stanowiąca część korytarza Via Intermare z Gdańska (przez Warszawę - Lwów do Odessy (Morze Czarne),
 • 74 na trasie: Sulejów k. Piotrkowa Tryb. – Kielce – Kraśnik – Zamość – Hrubieszów – Zosin (przejście graniczne); część dawnego Traktu Królewskiego z Pragi i Krakowa do Kijowa.

Ponad opisany układ drogowy z Zamościa wychodzą 3 drogi wojewódzkie:

 • 837 Zamość – Żółkiewka – Piaski,
 • 843 Zamość – Skierbieszów – Chełm,
 • 849 Zamość – Józefów – Wola Obszańska.

Przez Zamość przebiegają dwie linie kolejowe:

 • Linia nr 69 Rejowiec – Zawada – Zwierzyniec – Bełżec – Hrebenne (granica państwa z Ukrainą) – linia jednotorowa, niezelektryfikowana, używana w niewielkim stopniu w ruchu towarowym i pasażerskim.
 • Linia nr 72 Zawada – Zamość – Hrubieszów Miasto – linia jednotorowa, niezelektryfikowana, na odcinku Zamość – Hrubieszów Miasto używana w niewielkim stopniu tylko w ruchu towarowym.
 • Linia Hutnicza Szerokotorowa – LHS (linia nr 65) – Hrubieszów Towarowy – Sławków Południowy; posiada znaczenie krajowe, omija miasto od północy obwodnicą, prowadzi ruch towarowy.

Transport lotniczy
Zamość oddalony jest o 78 km od lotniska Lublin-Świdnik w Świdniku. Bezpośrednie połączenie z lotniskiem zapewnia DK nr 17. Drugim portem lotniczym w tej części kraju jest lotnisko w m. Jasionka k. Rzeszowa które oddalone jest od Zamościa o około 145 km.
Ponadto w miejscowości Mokre (przy granicach miasta) znajduje się lotnisko sportowe Aeroklubu Ziemi Zamojskiej. Lotnisko to obecnie ma 50 ha powierzchni i pełni głównie funkcję rekreacyjnosportową. Aeroklub oferuje loty turystyczne nad Zamościem i Roztoczem. Organizuje również szkolenia samolotowe, szybowcowe i spadochronowe.

Opis sektorów „wysokiej szansy” dla inwestorów, czyli tych, które mają najlepsze warunku do rozwoju w danej gminie

Zamość to obecnie regionalny ośrodek usługowy w popołudniowej części województwa lubelskiego. Znaczny udział w gospodarce miasta przypada na usługi w branżach okołoturystycznych oraz w rozwijającym się ciągle handlu.
Zamość oddziałuje – jako centrum handlowe – na okoliczne miasta i gminy.
W promieniu 40 km od Zamościa mieszka (łącznie z Zamościem) ponad 450 tys. ludzi.
Wcześniej miasto było ośrodkiem przemysłowym, głównie w gałęziach: spożywczej i meblarskiej.
Powstanie Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec to powrót do pełnego rozwoju miasta.
Oferta gospodarcza Zamościa oraz potencjał ekonomiczny miasta uwarunkowane są między innymi potencjałem gospodarczym całego regionu Lubelszczyzny. Województwo lubelskie to przede wszystkim jeden z najważniejszych regionów rolniczych Polski.
Bogate zaplecze czystej ekologicznie żywności sprzyja rozwojowi przemysłu spożywczego.
Ważne miejsce w strukturze gospodarczej regionu zajmuje przemysł wydobywczy – lubelskie to największe po Śląsku węglowe zagłębie kraju. Ziemia lubelska  bogata jest  także w zasoby surowców budowlanych takich jak: wapień, margiel, kreda, glina, piasek budowlany i szklarski, co znajduje odbicie w dużej liczbie cementowni i zakładów materiałów budowlanych, produkujących cegłę tradycyjną i klinkierową, wyroby silikatowe, beton komórkowy  i prefabrykaty betonowe. Znaczne są też pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego.

Gospodarka regionu to również przemysł chemiczny, drzewny, meblarski, metalowy i maszynowy, w tym przemysł lotniczy.

Wykaz instytucji okołobiznesowych (firm konsultingowych, kancelarii prawnych, firm rekrutacyjnych itp.

W Zamościu funkcjonuje instytucje otoczenia biznesu, tj.:

1. Banki - w mieści funkcjonują oddziały większości banków działających w kraju,
2. Firmy ubezpieczeniowe, czy też pośrednictwa i doradztwa finansowego,
3. Kancelarie prawne,
4. Firmy szkoleniowe i doradcze:

Firmy te najczęściej oferują:

 • usługi doradcze i konsultingowe (w tym również w zakresie absorpcji nowoczesnych technik i technologii, wprowadzania systemów zarządzania jakością, pozyskiwania certyfikatów, a także pozyskiwania krajowych i unijnych środków finansowych na rozwój firmy),
 • szeroki zakres usług szkoleniowych,
 • podstawowe i specjalistyczne usługi informacyjne.

Pracownicy Biura Obsługi Inwestora oferują pomoc w realizacji procedur na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Kierują przedsiębiorcę do odpowiedniej instytucji świadczącej wsparcie w postaci: doradztwa, konsultingu, szkoleń, pozyskiwania kadr.

Najważniejsi inwestorzy krajowi i zagraniczni

Najwięksi pracodawcy:

1. PKP LHS Linia Szerokotorowa sp.z.o.o. – zatrudnia 1200 osób https://lhs.com.pl
  2. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – zatrudnia 1400 osób  http://szpitaljp2.zam.pl
  3. PGE Dystrybucja S.A. oddział w Zamościu – zatrudnia 1100 osób
https://pgedystrybucja.pl/spolka
4. Meble Polskie – zatrudnia 420 osób http://meblepolskie.com

Kompleksowe informacje na temat przedsiębiorstw zarejestrowanych w Zamościu można uzyskać pod adresem: http://www.firmy.zamosc.pl

Dynamiczny rozwój gospodarczy Lubelszczyzny uwarunkowany jest m.in. obecnością kluczowych inwestycji  dla regionu, w branżach o dużym potencjale rozwojowym.
Specjalizacja gospodarki województwa lubelskiego oparta jest na następujących branżach:

 • przemysł spożywczy (z ukierunkowaniem na inwestycje w rozwój technologii przetwórstwa oraz biotechnologię w sektorze spożywczym     
 • przemysł meblarski (wyraźna tendencja rozwojowa, szczególnie pod kątem eksportu)
 • przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczny
 • BPO i IT

Podstawą funkcjonowania nowoczesnej gospodarki jest jej innowacyjność kształtowana z jednej strony przez przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności nowoczesne technologie, z drugiej strony przez szkoły kształcące absolwentów na kierunkach odpowiadających wymaganiom rynku pracy oraz wyższe uczelnie z ich ośrodkami badawczymi i transferem wiedzy.

Branże posiadają w regionie silne zaplecze dzięki licznym firmom działającym w tych obszarach.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY:

 • Lubella S.A.
 • OSM Krasnystaw
 • Perła Browary Lubelskie S.A.
 • Stock Polska sp.z.o.o.
 • Herbapol Lublin S.A.
 • Spółdzielnia Mleczarska Ryki

PRZEMYSŁ MEBLARSKI:

 • Black Red White S.A.
 • BIM sp.z.o.o.
 • Jobon sp.z.o.o.
 • Europarquet
 • Meble Polskie
 • Masket Meble

BPO:

 • Medicover
 • Centrum Operacji Księgowych TP S.A.
 • Syntea Centrum Rozwoju

Energetyka, w tym energetyka odnawialna:

 • Lubelski Węgiel Boganka S.A
 • Biogazownia w Uhminie
 • Elektrociepłownia GIGA, Świdnik
 • Elektrociepłownia Lublin-Wrotków

Potencjał ludzki, rynek pracy i edukacja

ZAMOŚĆ

ZAMOŚĆ to jeden z czterech głównych ośrodków administracyjnych Lubelszczyzny. Położony przy wschodniej granicy Unii Europejskiej. To również czwarte co do wielkości (30,3 km2) i trzecie co do ilości mieszkańców (64 746 os.) miasto na prawach powiatu województwa. Miasto posiada tradycje akademickie: aktualnie działają 3 uczelnie wyższe w których łącznie studiuje ok. 3000 studentów. Zamość wnosi również do swej specyfiki tradycje związane z przemysłem drzewnym i meblarskim.

Liczba mieszkańców:

 • Zamość: 64 746 os.
 • Województwo lubelskie: 213 340 os.
 • Polska: 38 437 000 os.

Bezrobocie:

 • Zamość: 12,3%
 • Województwo lubelskie: 10,4%
 • Polska: 8,3%

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto:

 • Zamość: 3684,12 zł
 • Województwo lubelskie: 3877,53 zł
 • Polska: 4501,22 zł

PKB per capita (PLN):

 • Województwo lubelskie: 30 477
 • Polska: 44 670
 • Udział województwa lubelskiego w tworzeniu PKB: 4%

POTENCJAŁ EDUKACYJNY

W Zamościu ośrodkami innowacyjności są między innymi wyższe uczelnie realizujące międzynarodowe projekty edukacyjne oraz prowadzące badania naukowe, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się szczególnie istotne dla rozwoju lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Nowoczesne laboratoria, atrakcyjna oferta edukacyjna oraz doskonale przygotowana kadra są wyróżnikami funkcjonujących w Zamościu uczelni, które realizując swoją misję nawiązują do dziejów sławnej Akademii Zamojskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zamojskich szkół:

Obok absolwentów szkół wyższych atrakcyjną kadrę pracowniczą dla przedsiębiorców tworzą szkoły zawodowe i szkoły branżowe m.in.:

Infrastruktura

W kontekście przyciągania inwestycji do regionu, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych, niezwykle ważną rolę odgrywa infrastruktura techniczna (wyposażanie regionu w sieć gazową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną) oraz komunikacyjna. Są to podstawowe elementy brane pod uwagę przez inwestora przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji.

 • W Zamościu powierzchnia objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 100%
 • Miasto na bieżąco prowadzi działania związane z przygotowywaniem terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą dysponując powierzchnią 37 hektarów – Strefy Aktywności Gospodarczej Miasta Zamość oraz terenem inwestycyjnym położonym we wschodniej dzielnicy przemysłowej – przy ul. Hrubieszowskiej. Dostępne tereny inwestycyjne znajdują się tutaj i tutaj:
 • Elektroenergetyka: Miasto charakteryzuje się dobrym wyposażeniem w sieć średnich i niskich napięć o wymaganym standardzie.
 • Sieć gazowa: Województwo lubelskie zaopatrywane jest w gaz ziemny z krajowego systemu gazociągów wysokiego ciśnienia oraz układem mniejszych lokalnych odgałęzień do stacji redukcyjno – pomiarowych. Procentowy udział mieszkańców korzystających z sieci gazowej w ogólnej liczbie mieszkańców wynosi 87,6%. Długość sieci gazowej na terenie miasta to 144,5 km.
 • Sieć ciepłownicza: Na terenie Miasta Zamość największe instalacje energetycznego spalania paliw należą do firmy VeoliaWschód Sp. z o.o. w Zamościu. Moc nominalna instalacji energetycznego spalania węgla wynosi 47,85 MWt. Cztery kotły WR-5 zostały wyłączone z eksploatacji. W roku 2010 pracowały 3 kotły WR-10 o mocy nominalnej wprowadzonej paliwie - 15,95 MW każdy). Łączna długość sieci ciepłowniczej wynosi 42,288 km, w tym sieci ciepłownicze eksploatowane przez przedsiębiorstwo – 34,963 km, oraz sieci ciepłownicze nie będące na majątku przedsiębiorstwa – 7,325 km
 • Długość sieci kanalizacyjnych na terenie Zamościa wynosi łącznie 146 km. Dostęp do kanalizacji ma około 90 proc. mieszkańców miasta.
 • Dominują nowe sieci światłowodowe, linie telefoniczne kablowe ziemne oraz napowietrzne. Dynamicznie rozwijana jest także technologia sieci bezprzewodowych.
 • Najbliższe lotnisko znajduje się w promieniu 89 kilometrów (Port lotniczy Lublin w Świdniku, kolejny międzynarodowy port lotniczy znajduje się w promieniu 136 kilometrów (Lotnisko Rzeszów-Jasionka).
 • Zamość dysponuje kompleksową ofertą edukacyjną: 3 żłobki, 22 przedszkola, 25 szkół podstawowych i gimnazjum,  33 szkoły średnie i zawodowe, oraz 3 uczelnie wyższe
 • Dodatkowym atutem Miasta Zamość jest sąsiedztwo Roztocza - pięknej, dzikiej krainy o nieskażonej przyrodzie, niecodziennej architekturze nacechowanej elementami kultury wschodniej.

Ważne instytucje do współpracy dla inwestora

Miasto Zamość aktywnie współpracuje z instytucjami, które integrują środowisko biznesowe oraz kreują działania na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki:

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zamość:

W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk lokalnych, których działania kształtują realia gospodarcze miasta. Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zamość sprawuje funkcje doradcze i opiniujące związane z rozwojem gospodarczym miasta, członkowie Rady wspierają działania Prezydenta Miasta poprzez swoją wiedzę, doświadczenie i znajomość problemów gospodarczych Zamościa. Zasady pracy Rady oraz tryb powoływania jej członków określone zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zamość z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Unia Szefów Firm Zamojszczyzny

Celem stowarzyszenia jest integracja środowiska biznesowego i działania na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu. Te cele są realizowane między innymi poprzez organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, wykładów i szkoleń służących wymianie doświadczeń, nauce i współpracy z samorządami miasta Zamościa, regionu i urzędów centralnych.

www.uniaszefow.pl

Lubelski Park Naukowo - Technologiczny

Misją LPNT jest wspieranie rozwoju Województwa Lubelskiego przez stworzenie platformy dla współpracy lubelskich uczelni, przedstawicieli biznesu i środowiska start-up.

Miasto Zamość współpracuje z LPNT przy realizacji projektu pn. „Platformy startowe dla nowych pomysłów” – jednego z flagowych przedsięwzięć koordynowanych przez Polską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości. W ramach projektu Miasto Zamość zobowiązuje się do współudziału w organizacji warsztatów, spotkań eksperckich i networkingowych promujących kulturę start-upową.

www.lpnt.pl

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Puławski Park Naukowo-Technologiczny powstał w 2012 r. jako dopełnienie i rozwinięcie istniejącego już w Puławach zaplecza naukowo-badawczego skupionego w Zakładach Azotowych. Instytucja opiera swoją działalność głównie na transferze technologii między wieloma działającymi instytutami badawczymi, a sektorem przedsiębiorstw z dziedziny m.in. chemii organicznej, gleboznawstwa oraz biotechnologii.

www.ppnt.pulawy.pl

Centrum Obsługi Inwestora przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie

COI zajmuje się obsługą inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie województwa lub ich obsługą w imieniu PAIiH. Miasto Zamość jest w ścisłym kontakcie z pracownikami COI i uczestniczy w tworzeniu i aktualizowaniu regionalnej listy danych dotyczących terenów inwestycyjnych oraz bazy danych przedsiębiorstw - eksporterów w województwie lubelskim.

www.invest.lubelskie.pl

Polski Fundusz Rozwoju

Obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Jego celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. PFR działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

www.pfr.pl

Częścią Grupy PFR jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu

pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają.

www.paih.gov.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

ARP S.A. Oddział w Mielcu pełni funkcję zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Do zadań zarządzającego należy:

 • promocja strefy oraz firm działających na jej terenie,
 • pozyskiwanie i obsługę nowych inwestorów,
 • wydawanie zezwoleń inwestorom na rozpoczęcie działalności gospodarczej w SSE,
 • bieżąca kontrola działalności inwestorów,
 • pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności, jak również wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi.

www.europark.arp.pl

Informacje dotyczące sytuacji makroekonomicznej w Polsce można uzyskać pod adresem: http://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach