Zamość – inwestuj z nami!

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na terenie Miasta Zamość ulokować swoją działalność mogą liczyć na ulgi i preferencje podatkowe a także wsparcie w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji, pozyskiwaniem i szkoleniem kadr.

Władze Miasta Zamość i szefowie zespołu zarządzającego na terenach SSE EURO-PARK Mielec mają świadomość, że strefa podnosi atrakcyjność inwestycyjną miasta i daje mu perspektywę rozwoju. Życzliwość władz lokalnych znajduje swój wyraz w szybkim podejmowaniu decyzji, tworzeniu przyjaznego klimatu i wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom inwestorów.

Procedura zakupu terenu inwestycyjnego

Sprawami związanymi z informacją i promocją gospodarczą miasta, inwestycjami w Podstrefie Zamość jak i poza nią zajmuje się Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość.
Zakres wsparcia:
1. Udzielanie kompleksowej informacji na temat:

 • potencjału gospodarczego miasta
 • zasad prowadzenia działalności gospodarczej
 • oferty inwestycyjnej miasta, dostępności terenów i wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji zgodnej z oczekiwaniami inwestora oraz partnerów i pracodawców
 • zachęt inwestycyjnych i preferencji podatkowych
 • możliwości inwestycyjnych miasta w tym ofert terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów

2. Opieka pracownika na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu
3. Wsparcie w kontaktach z lokalną administracją oraz instytucjami otoczenia biznesu
4. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji
5. Oferuje opiekę poinwestycyjną dla firm (wspiera także firmy które już działają na terenie gminy)

Każdy Inwestor otrzyma osobistego "Projekt Managera", który będzie mu pomagał na każdym etapie realizacji projektu i po jego zakończeniu.

Sukcesy w realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych stawiają Zamość w gronie liderów wśród miast pozycjonujących swój rozwój w nowoczesnych sektorach gospodarki oraz w turystyce. To miasto gotowe na nowych mieszkańców, z rozwiniętą infrastrukturą, konsekwentnie stwarzające efektywne warunki dla działań inwestycyjnych dla firm lokalnych i kapitału zewnętrznego.

Przedsiębiorcom poszukującym dogodnej lokalizacji dla działań biznesowych Zamość oferuje ponad 40 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych w ramach Podstrefy Zamość Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Dynamiczny rozwój podstrefy jest efektem proinwestycyjnej polityki miasta, stawiającej na promocję gospodarczą i stwarzającej dla napływającego kapitału atrakcyjne warunki funkcjonowania. Co istotne, administracja samorządowa skraca do minimum procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę, stosuje zwolnienia z podatków lokalnych.

Wartym podkreślenia jest fakt, że region należy do jednego z najważniejszych i największych obszarów rolniczych kraju, z silnie rozwiniętym przemysłem oraz zapleczem naukowo-badawcze w sektorze rolno-spożywczym.

Dzięki warunkom stworzonym w podstrefie Zamość, przedsiębiorstwa mogą liczyć na wykwalifikowanych specjalistów, konkurencyjne koszty siły roboczej, przyjazne otoczenie biznesu oraz liczne zachęty inwestycyjne.

Podstrefa Zamość to szansa na dynamiczny rozwój dla ambitnych, otwartych na innowacje przedsiębiorstw.

POZIOM LOKALNY

Na mocy Uchwały nr V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2015r. „w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC - Podstrefa Zamość oraz Zamojskiej Strefy”  udziela się przedsiębiorcom pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC- Podstrefa Zamość oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, na których zrealizowano nową inwestycję o równowartości co najmniej 100 tys. euro i utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, przez okres:

 • 12 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
 • 24 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
 • 36 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy,
 • 48 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy.

Drugą formą wsparcia lokalnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie Miasta Zamość poza Zamojską Strefą Aktywności Gospodarczej i Podstrefą Zamość  jest zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta  Zamość.

Uchwała XL/518/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Zamość na mocy której:
zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo zakupione grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją na okres:
- 12 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 2 nowych miejsc pracy,
- 24 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
- 36 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
- 48 miesięcy, jeżeli w związku z nową inwestycją utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy

 

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu  oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców w celu pozyskiwania i kształcenia kadr m.in.:

 • Pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,
 • Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy
 • inne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu, ul.Plac Wolności 1 22-400 Zamość, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (84) 63 83-331; http://zamosc.praca.gov.pl/

POZIOM REGIONALNY

Inwestorzy, którzy zdecydują się na terenie Podstrefy Zamość ulokować swoją działalność mogą liczyć na pomoc publiczną w postaci zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów realizacji nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.

Jedynie na obszarze Polski Wschodniej, w tym na terenie SSE EURO-PARK Mielec wynoszą one 50% dla inwestorów dużych, 60% dla średnich i 70% dla małych.

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zwolnienia na:

 • Nabycie gruntów lub prawa użytkowania wieczystego,
 • Nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych
 • Rozbudowa i modernizacja istniejących środków trwałych
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, w przypadku inwestorów innych niż mali i średni koszty tych inwestycji mogą zostać podwyższone maksymalnie o 50%

Szczegółowe informacje oraz zasady działania w Strefie dostępne są na stronie internetowej https://europark.arp.pl/

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy współpracy z samorządami wspiera inicjatywy sprzyjające aktywności gospodarczej i wzrostowi konkurencyjności gospodarki regionu.

Biznes Lubelskie

Lubelskie Centrum Obsługi Inwestora - COI Lubelskie zajmuje się wsparciem dla przedsiębiorców na poziomie regionalnym. http://invest.lubelskie.pl/pl

To inicjatywa Samorządu Województwa Lubelskiego, której celem jest wzmocnienie współpracy na rzecz obsługi eksporterów i inwestorów.

ZAKRES WSPARCIADLA INWESTORÓW

1. Przygotowanie kompleksowych, sprawdzonych i aktualnych informacji gospodarczych o regionie: 

 • potencjał i bieżąca sytuacja gospodarcza;
 • zasady prowadzenia działalności gospodarczej;
 • instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości;
 • zachęty inwestycyjne oferowane na poziomie regionu i kraju, oraz instytucje właściwe dla poszczególnych instrumentów,
 • pomoc publiczna;
 • lokalizacje inwestycyjne – tereny inwestycyjne, strefy inwestycyjne;
 • podmioty z regionu poszukujące inwestora,
 • potencjalni poddostawcy wg sektorów.

2. Przygotowanie i obsługa misji gospodarczo-inwestycyjnej z/do regionu. 3. Opieka „Pilota Inwestycyjnego” podczas całego procesu inwestycyjnego.
4. Promocja za granicą oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego
5. Przygotowanie i prowadzenie aktualnych baz terenów inwestycyjnych.
6. Pomoc w kontaktach z administracją lokalną i instytucjami otoczenia biznesu.
7. Inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającym rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora.
8. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020

Jest to jeden z 16 Programów Regionalnych umożliwiający pozyskanie dofinansowania między innymi d działań prowadzonych przez przedsiębiorców.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wykonuje zadania związane z realizacją powierzonych jej Priorytetów Inwestycyjnych (PI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Informacje dotyczące Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Lubelskiego 2014-2020 można uzyskać pod adresem: https://rpo.lubelskie.pl/

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z następujących działań RPO WL 2014-2020:

Działanie 1.2 Badania celowe

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach,

Przedsięwzięcia polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań,

Przedsięwzięcia polegające na stworzeniu platformy współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu w oparciu o efektywny i skutecznie funkcjonujący model brokerów innowacji. Brokerzy innowacji jako „łącznik” nauki i biznesu będą zobowiązani m.in. do zapewnienia przepływu informacji pomiędzy środowiskami nauki i biznesu; identyfikacji potrzeb przedsiębiorców i potencjału rynku; dysponowania wiedzą o ofercie uczelni oraz o przyjętej strategii rozwoju województwa lubelskiego. Dzięki współpracy środowiska nauki i biznesu nastąpi wzmocnienie procesu transferu technologii we wdrażaniu i rozwijaniu innowacji w przedsiębiorstwach, a w konsekwencji dokonanie komercjalizacji badań opracowanych przez szkoły wyższe/jednostki naukowe.

Działanie 1.5 Bon na patent,

Przedsięwzięcia polegające na wsparcie przedsiębiorców w procesie ubiegania się  o ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Powyższe przyczyni się do wzrostu liczby zgłoszeń patentowych z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu zawartych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. dokonywanych przez przedsiębiorców działających na terenie województwa lubelskiego. Oczekiwanym rezultatem tego typu przedsięwzięć jest wzrost innowacji wytwarzanych i wdrażanych w regionie przez przedsiębiorstwa.

Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe,

Celem Działania jest ułatwienie komercyjnego wykorzystania nowych pomysłów przedsiębiorstw przy wykorzystaniu kapitałowych mechanizmów wsparcia. Jednym z najważniejszych czynników warunkujących przedsiębiorstwom wejście na rynek z nowym produktem są zasoby finansowe umożliwiające zrealizowanie odpowiednich inwestycji. Bariera ta dotyczy w szczególności przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, które ze względu na nieugruntowaną pozycję na rynku oraz ograniczoną płynność finansową napotykają na istotne problemy z uzyskaniem kapitału niezbędnego do uruchomienia produkcji lub usług na bazie innowacyjnych pomysłów.

Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe,

Celem szczegółowym Działania jest stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza przedsiębiorczości technologicznej opartej na badaniach i kapitale intelektualnym z przeznaczeniem na tworzenie innowacji, wzrost zatrudnienia, rozwój gospodarki oraz przekształcenie wyników badań w towary i usługi. Interwencje w ramach Działania mają na celu ułatwienie procesu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych poprzez tworzenie firm spin-off i spin-out.

Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku,

Wsparcie będzie polegało na ułatwieniu dostępu przedsiębiorstwom z sektora MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego do wysokospecjalistycznych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB). Wsparcie ze środków RPO WL 2007-2013 pozwoliło na stworzenie odpowiedniej infrastruktury IOB działających na terenie województwa lubelskiego. Okres programowania 2007-2013 stanowi fundament do rozwoju usług około biznesowych w okresie programowania 2014-2020. Istnieje zidentyfikowana potrzeba dodatkowego pobudzenia współpracy pomiędzy IOB a MŚP oraz efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury IOB w nowej perspektywie finansowej. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zostanie
w szczególności  ukierunkowane na dostosowanie świadczonych usług do potrzeb przedsiębiorców, a także na zmianę podejścia IOB i przeniesienia wsparcia na stronę popytową, tak aby usługa oferowana przez IOB była ściśle powiązana z zainteresowaniem odbiorców oraz skoncentrowana na osiąganych  wynikach.

Działanie 3.5 Bon na doradztwo,

Udzielane wsparcie będzie polegało na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez siebie doradztwa specjalistycznego.

Specjalistyczne doradztwo polegające na zakupie usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:

 • Prawa własności intelektualnej,
 • Zarządzania wzornictwem przemysłowym,
 • Prawa zamówień publicznych,
 • Optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Procesów przekształceniowych spółek,
 • Jakości.

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach,

- Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji,

- Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej wykorzystującej energie słoneczną, biogaz, biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,

- Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

- Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci).

Przedsiębiorstwa muszą realizować dofinansowany projekt na terenie województwa lubelskiego.

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

- Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,

- Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,

- Systemy zarządzania energią (jako element projektu),

- Budowa i przebudowa instalacji OZE,

- Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,

- Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,

- Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),

- Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

POZIOM KRAJOWY

Polski Fundusz Rozwoju

Obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkretną potrzebę. Jego celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. PFR działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

Częścią Grupy PFR jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu

pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają.

W celu jak najlepszej obsługi inwestorów stworzono sieć Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora - COI w całej Polsce, które mają na celu poprawienie jakości usług regionów dla inwestorów, a także zapewnienie dostępu do informacji takich jak najnowsze oferty inwestycyjne i regionalne dane mikroekonomiczne. Celem COI jest ułatwianie kontaktów pomiędzy inwestorem a władzami lokalnymi.

Lubelskie Centrum Obsługi Inwestora - COI Lubelskie zajmuje się wsparciem dla przedsiębiorców na poziomie regionalnym. http://invest.lubelskie.pl/pl

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu http://www.paih.gov.pl

Pakiet dla miast średnich

Ministerstwo Rozwoju podało informację o dostępności harmonogramu naborów planowanych do realizacji w 2017 roku, z których będą mogły skorzystać średnie miasta zidentyfikowane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czyli te powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej 15 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów, z wyłączeniem miast wojewódzkich - obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. 

Nabory dotyczą programów: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Suma funduszy zaplanowanych na najbliższe lata w konkursach z preferencjami dla miast średnich w ramach Pakietu to ok. 2,5 mld zł.

W ramach Programu Inteligentny Rozwój zostanie przekazane 400 mln zł na projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R prowadzących do "uruchomienia produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług". Wnioski będzie można składać od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r.

W programie Wiedza Edukacja Rozwój przewidziany jest także nabór w październiku br., w którym zostaną wyłonieni beneficjenci, którzy otrzymają wsparcie na projekty związane ze współpracą ponadnarodową. Na ten cel przewidziano 15 mln zł wsparcia.

Wszelkie informacje dotyczące uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce znajdują się na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w zakładce: prawo
http://www.paih.gov.pl/prawo