Informujmy o zbliżającym się naborze wniosków w ramach działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WL 2014-2020.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020 na 2019r. głoszenie o konkursie pojawi się w październiku,  z planowanym terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków w listopadzie.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WL.

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:

  • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług; - Zastosowanie nowoczesnych technologii
  • Rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
  • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
  • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Dofinansowanie na realizację Projektu udzielane będą  w formie pomocy zwrotnej.

Informacja o naborze, regulamin konkursu wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie i innymi załącznikami dostępne będą na stronach internetowych: www.rpo.lubelskie.pl, lawp.rpo.lubelskie.pl i portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Harmonogram naboru wniosków: TUTAJ

Przypominamy również o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.9 Udział w targach i misjach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Konkurs nr RPLU.03.09.00-IP.01-06-001/19

Termin składania wniosków mija: 31.07.2019r.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest - TUTAJ