Trwają prace nad  aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć i projektów o strategicznym znaczeniu, których realizacja wpłynęłaby na dynamizację rozwoju regionu lubelskiego.

 

Celem tego działania jest rozpoznanie potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których identyfikacja pozwoli na lepsze zaprogramowanie w Strategii mechanizmów interwencji publicznych, a także aktywniejsze wspieranie przyszłych realizatorów w nowym okresie programowania oraz lepsze ukierunkowanie środków przeznaczonych na rozwój regionu.

Zgłoszenie przedsięwzięcia nie jest natomiast równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.

 

Jakie projekty są poszukiwane?

 

Zgodnie z zasadą współrządzenia i dzielenia się odpowiedzialnością rozwiązywanie problemów i pobudzanie potencjałów powinno następować w oparciu o partnerską współpracę samorządów, środowiska biznesu, społeczeństwo obywatelskie oraz przedstawicieli świata nauki. Stąd ważne jest tworzenie partnerstw i zawieranie porozumień dla realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw. Dlatego w nowym okresie programowania priorytet i jeszcze większy akcent położony będzie na przedsięwzięcia oparte na partnerstwie terytorialnym i międzysektorowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, można zgłaszać przedsięwzięcia:

  • wymiarze  ponadlokalnym- czyli takie, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin/powiatów;
  • o charakterze  partnerskim– angażujące szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i  prywatnego.

Kto może zgłosić projekt?

Podmioty z terenu województwa lubelskiego – podmioty publiczne i prywatne

Jak można zgłosić projekt?

Zgłoszenie propozycji przedsięwzięcia następuje wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza - dostępnego poniżej:

docx
 

i przesłanie go do dnia 30 kwietnia 2020 roku pocztą elektroniczną na adres email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie pytania należy kierować do pracowników Oddziału Programowania Strategicznego w Departamencie Strategii i Rozwoju UMWL, telefonicznie pod numerem 81 44 16 744 oraz 81 44 16 545 lub poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.