Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu pt. „ Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w Mieście Zamość”

Miasto Zamość uzyskało dofinansowanie do projektu pn. „ Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w Mieście Zamość”, który współfinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

 

W trakcie naboru mieszkańcy złożyli w sumie 119 deklaracji montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych wraz z włączeniem ich do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynków prywatnych zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji (w tym emisji gazów cieplarnianych)
do środowiska naturalnego.

Celem szczegółowym zakładanego zadania będzie:

  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej ciepła w mieście,
  • obniżenie kosztów zużycia energii,
  • ochrona powietrza atmosferycznego,
  • zaspokajanie rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki

 

Koszty całkowite jego realizacji to kwota 1 900 676, 16 zł, zaś wysokość dofinansowania - 1 138 700, 64 zł.

 

Pod koniec roku osoby, które złożyły deklaracje, zostaną zaproszone na spotkanie dotyczące projektu oraz do podpisania stosownych dokumentów.