Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom instrument pożyczkowy, dzięki któremu mogą oni pozyskać na preferencyjnych warunkach fundusze w wysokości do 500 tys. zł. m.in. na: budowę i rozbudowę obiektów noclegowych, tworzenie i rozwój produktów regionalnych czy remont obiektów infrastruktury rekreacyjno - sportowej. 

Budżet instrumentu pochodzi ze spłaconych pożyczek i gwarancji oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej).  

MŚP mogą uzyskać wparcie na następujące typy inwestycji:

1. Budowa i rozbudowa obiektów noclegowych (w tym m.in. konserwacja, renowacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowanie na cele turystyczne);

2. Zwiększenie jakości/ standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej, np. inwestycja mająca na celu podniesienie standardu hotelu do wyższej kategorii;

3. Budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo  - wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;

4. Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;

5. Produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności (tj. wykorzystywanie lokalnych zasobów ekologicznej żywności i produktów spożywczych) oraz produkcja i sprzedaż ekologicznych produktów, innych niż żywność (np. ekologiczne kosmetyki);

6. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);

7. Powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;

8. Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło.  

Jako element ww. inwestycji wsparciem może być objęte wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych - e-turystyka – stanowiących element inwestycji, o których mowa powyżej.

Więcej informacji na stronach:

- Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: www.miir.gov.pl/turystyka
- Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/…/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-tury…/