W dniach 1-2 czerwca br. w Rydze odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu EURE- Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency w ramach Programu Interreg Europa 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie poprawy polityki miejskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele województwa lubelskiego, w tym Tomasz Kossowski dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Zamość.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z następującymi dokumentami strategicznymi:
„Współpraca regionalna na rzecz zintegrowanego zrównoważonego rozwoju miast na Łotwie”,
„Polityka spójności na Łotwie 2021-2027”,
„Polityka rozwoju regionalnego na Łotwie”

„Zagospodarowanie przestrzenne obszaru metropolitalnego Rygi - podejście planistyczne i przegląd realizacji projektów unijnych” oraz „Program Rozwoju Rygi na lata 2022-2027”.
Kolejnym etapem spotkania było poznanie projektów realizowanych w Rydze. Projekty zrealizowane w nadmorskim Parku "Piejūra" miały na celu trwałe zachowanie charakterystycznych i unikalnych walorów przyrodniczych łotewskiego wybrzeża, bez ograniczenia mieszkańcom różnych form rekreacji.
Projekt rewitalizacji dawnego wysypiska odpadów miał na celu poprawę jakości środowiska życia mieszkańców poprzez rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Rydze i likwidację zdegradowanego obszaru. W przyszłości zrewitalizowany obszar ma służyć mieszkańców jako teren rekreacyjny.
Kolejnym zaprezentowanym projektem były ogrody Sporta Pils. W celu zachęcenia mieszkańców Rygi do aktywnego udziału w rozwoju miasta oraz tworzenia miejsc aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie po wyburzonej hali hokejowej stworzono ogród dostępny dla wszystkich.
Na zakończenie uczestnicy spotkania mogli zwiedzić odrestaurowany niedawno budynek hali targowej z XIX w.
Więcej informacji o działaniach w projekcie znajdą Państwo na stronie EURE. (link: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/eure/ )