Trwają prace nad  aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć i projektów o strategicznym znaczeniu, których realizacja wpłynęłaby na dynamizację rozwoju regionu lubelskiego.

 

Celem tego działania jest rozpoznanie potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których identyfikacja pozwoli na lepsze zaprogramowanie w Strategii mechanizmów interwencji publicznych, a także aktywniejsze wspieranie przyszłych realizatorów w nowym okresie programowania oraz lepsze ukierunkowanie środków przeznaczonych na rozwój regionu.

Zgłoszenie przedsięwzięcia nie jest natomiast równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.

 

Jakie projekty są poszukiwane?

 

Zgodnie z zasadą współrządzenia i dzielenia się odpowiedzialnością rozwiązywanie problemów i pobudzanie potencjałów powinno następować w oparciu o partnerską współpracę samorządów, środowiska biznesu, społeczeństwo obywatelskie oraz przedstawicieli świata nauki. Stąd ważne jest tworzenie partnerstw i zawieranie porozumień dla realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw. Dlatego w nowym okresie programowania priorytet i jeszcze większy akcent położony będzie na przedsięwzięcia oparte na partnerstwie terytorialnym i międzysektorowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, można zgłaszać przedsięwzięcia:

  • wymiarze  ponadlokalnym- czyli takie, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin/powiatów;
  • o charakterze  partnerskim– angażujące szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i  prywatnego.

Kto może zgłosić projekt?

Podmioty z terenu województwa lubelskiego – podmioty publiczne i prywatne

Jak można zgłosić projekt?

Zgłoszenie propozycji przedsięwzięcia następuje wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza - dostępnego poniżej:

docx
 

i przesłanie go do dnia 30 kwietnia 2020 roku pocztą elektroniczną na adres email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wszelkie pytania należy kierować do pracowników Oddziału Programowania Strategicznego w Departamencie Strategii i Rozwoju UMWL, telefonicznie pod numerem 81 44 16 744 oraz 81 44 16 545 lub poprzez adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.