Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej (przepisy kodeksu spółek handlowych), które pozytywnie zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, tj. utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy oraz otrzymały pozytywną rekomendację animatora Platformy startowej.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.

Środki przeznaczone na: dofinansowanie rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania to: 800 000, 00 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21 lipca 2017 r.

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Więcej informacji: TUTAJ

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konkurs nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17.

Nabór trwa do 31.05.2017r. do godziny 15:00:00.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  1. Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
  2. Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
  3. Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowę przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
  4. Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagającą przesyłania jej na duże odległości.
  5. Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

- dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000,00 PLN

- dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty:

Regulamin konkursu 

Więcej informacji: TUTAJ