25 maja 2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - KONKURS NR POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17. 

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego - 1. typ projektów: Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

- regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu wynosi 200 000 000 zł (środki Funduszu Spójności). W ramach tej kwoty 100 000 000 zł przeznaczone będzie dla miast średnich wskazanych w załączniku nr 9 do Regulaminu, a w obrębie tej kwoty 50 000 000 zł wyłącznie dla miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze,  wskazanych w załączniku 10 do Regulaminu.

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja 1.16 z 12 kwietnia 2017 r.) nie przewiduje minimalnej i maksymalnej wartości projektu dla działania 2.5.

Termin składania wniosków: 14 lipca 2017 roku

Więcej informacji o konkursie: TUTAJ

Regulamin konkursu nr POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17