24 lipca 2018 r. Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Prezydenci czterech miast subregionalnych (Biała Podlaska, Chełm, Puławy, Zamość) podpisali list intencyjny o współpracy samorządów województwa lubelskiego w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Na współpracy skorzystają nie tylko miasta, ale również miejskie obszary funkcjonalne (MOF), do których należy 15 samorządów:

  • MOF Biała Podlaska: miasto Biała Podlaska, gmina Biała Podlaska,
  • MOF Chełm: miasto Chełm, gminy Chełm i Kamień,
  • MOF Puławy: miasto Puławy, gminy: Puławy, Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny, i Żyrzyn.
  • MOF Zamość: miasto Zamość, gminy Zamość, Sitno i Łabunie.

 Dodatkowe środki dla samorządów

Dzięki pomyślnie zakończonym negocjacjom z Komisją Europejską, województwo lubelskie uzyskało dodatkowe 93 mln zł na realizację projektów w formule ZIT na terenach miejskich obszarów funkcjonalnych. Środki te mogą zostać przeznaczone na następujące obszary wsparcia:

  • wzrost konkurencyjności MŚP – 20 mln zł
  • transport niskoemisyjny – 20 mln zł
  • efektywność energetyczna sektora publicznego – 28 mln zł
  • promocja niskoemisyjności – 25 mln zł.

List intencyjny jest pierwszym etapem współpracy samorządów w ramach ZIT, która stanowi warunek realizacji projektów. W dalszej kolejności zostaną opracowane Strategie ZIT, zaś po ich zatwierdzeniu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju możliwe będzie dokładne określenie podziału środków między poszczególne MOF-y.

Idea Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

ZIT jest instrumentem zaproponowanym przez Komisję Europejską, dzięki któremu partnerstwa miast i gmin z miejskich obszarów funkcjonalnych mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Ideą ZIT jest współpraca partnerów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą nie tylko miasta ale całego obszaru MOF.

Współpraca samorządów w województwie lubelskim ma doprowadzić do zwiększenia efektywności podejmowanych dotychczas działań i właściwego przygotowania się do realizacji wspólnych projektów w tej i przyszłej perspektywie finansowej. Planowane jest też wsparcie finansowe w przygotowaniu projektów oraz podnoszenie zdolności administracyjnych i kompetencji samorządów do  ich realizacji.

Rozwój instrumentu ZIT w naszym regionie wpisuje się w założenia na przyszłą perspektywę finansową UE po 2020 roku. Na cel związany z polityką miejską przeznaczonych będzie wówczas nie mniej niż 6% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Dlatego też współpraca oraz wsparcie dla samorządów w ramach ZIT dotyczyć będzie w dużym stopniu właściwego przygotowania strategii i projektów do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej po roku 2020.

ZIT1

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego